Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa

The Hanuman Chalisa is a Hindu devotional hymn addressed to the monkey-God Hanuman. Hanuman is a devotee of Rama, and one of the central characters in the Sanskrit epic Ramayana. The Hanuman Chalisa describes Hanuman’s qualities – his strength, courage, wisdom, celibacy, devotion to Rama and the many names by which he was known.

హనుమాన్ చాలీసా
Introductory Dohas

అతులిత బలధామం స్వర్ణశైలాభ దేహం
దనుజవన కృశానుం జ్ఞానినా మగ్రగణ్యం

hanumān cālīsā

Introductory Dohas

atulita baladhāmaṁ svarṇaśailābha dēhaṁ
danujavana kr̥śānuṁ jñāninā magragaṇyaṁ

సకల గుణ నిధానం వానరాణా మధీశం
రఘుపతి ప్రియభక్తం వాతజాతం నమామి

sakala guṇa nidhānaṁ vānarāṇā madhīśaṁ
raghupati priyabhaktaṁ vātajātaṁ namāmi

శ్రీ గురుచరణ సరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి
వరణం రఘువర విమలయశజో దాయక ఫలచారి

śrī gurucaraṇa sarōjaraja nijamana mukura sudhāri
varaṇaṁ raghuvara vimalayaśajō dāyaka phalacāri

బుద్ధిహీనతను జానికై సుమిరే పవన కుమార్
బలబుద్ధి విద్యా దేహు మోహిహర హుకలేశ వికార్

buddhihīnatanu jānikai sumirē pavana kumār
balabuddhi vidyā dēhu mōhihara hukalēśa vikār

The Chalisa

1. జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణసాగర
జయ కపీశ తిహులోక ఉజాగర

The Chalisa

1. jaya hanumāna jñāna guṇasāgara
jaya kapīśa tihulōka ujāgara

2. రామదూత అతులిత బలధామా
అంజని పుత్ర పవన సుతనామా

2. rāmadūta atulita baladhāmā
an̄jani putra pavana sutanāmā

3. మహావీర విక్రమ బజరంగీ
కుమతినివార సుమతికే సంగీ

3. mahāvīra vikrama bajaraṅgī
kumatinivāra sumatikē saṅgī

4. కంచన వరణ విరాజ సువేశా
కానన కుండల కుంచితకేశా

4. kan̄cana varaṇa virāja suvēśā
kānana kuṇḍala kun̄citakēśā

5. హథవజ్ర అరుధ్వజా విరాజై
కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై

5. hathavajra arudhvajā virājai
kāndhē mūn̄ja janēvū sājai

6. శంకర సువన కేసరి నందన
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన

6. śaṅkara suvana kēsari nandana
tēja pratāpa mahājaga vandana

7. విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర
రామ కాజ కరివేకో ఆతుర

7. vidyāvāna guṇī aticātura
rāma kāja karivēkō ātura

8. ప్రభు చరిత్ర సునివేకో రసియ
రామలఖన సీతా మన బసియా

8. prabhu caritra sunivēkō rasiya
rāmalakhana sītā mana basiyā

9. సూక్ష్మ రూపధరి సియహిదిఖావా
వికటరూపధరి లంక జరావా

9. sūkṣma rūpadhari siyahidikhāvā
vikaṭarūpadhari laṅka jarāvā

10. భీమరూపధరి అసుర సం హారే
రామచంద్రకే కాజ సవారే

10. bhīmarūpadhari asura saṁ hārē
rāmacandrakē kāja savārē

11. లాయ సజీవన లఖన జియయే
శ్రీరఘువీర హరిఖి ఉరలాయే

11. lāya sajīvana lakhana jiyayē
śrīraghuvīra harikhi uralāyē

12. రఘుపతి కిన్ హీ బహుత బడాయీ
కహ భరత సమతుమ ప్రియ భాయీ

12. raghupati kin hī bahuta baḍāyī
kaha bharata samatuma priya bhāyī

13. సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై
అసకహి శ్రీపతి కంఠలగావై

13. sahasra vadana tumharō yaśagāvai
asakahi śrīpati kaṇṭhalagāvai

14. సనకాది బ్రహ్మాది మునీశా
నారద శారద సహిత అహీశా

14. sanakādi brahmādi munīśā
nārada śārada sahita ahīśā

15. యమ కుబేర దిగపాల జహాతే
కవి కోవిద కహిసకై కహాతే

15. yama kubēra digapāla jahātē
kavi kōvida kahisakai kahātē

16. తుమ ఉపకార సుగ్రీవ హికీన్హా
రామ మిలాయ రాజపద దీన్

16. tuma upakāra sugrīva hikīnhā
rāma milāya rājapada dīnhā

17. తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా

17. tumharō mantra vibhīṣaṇa mānā
laṅkēśvara bhayē saba jaga jānā

18. యుగ సహస్ర యోజన పరభానూ
లీల్యో తాహీ మధుర ఫలజానూ

18. yuga sahasra yōjana parabhānū
līlyō tāhī madhura phalajānū

19. ప్రభు ముద్రికా మేలిముఖమాహీ
జలధిలాంఘిగయేఅచరజ నాహీ

19. prabhu mudrikā mēlimukhamāhī
jaladhilāṅghigayē’acaraja nāhī

20. దుర్గమ కాజ జగతకే జేతే
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేత

20. durgama kāja jagatakē jētē
sugama anugraha tumharē tēta

21. రామదుఆరే తుమ రఖవారే
హోతన ఆజ్ఞా బినుపైఠారే

21. rāmadu’ārē tuma rakhavārē
hōtana ājñā binupaiṭhārē

22. సబ సుఖలహై తుమ్హారీ శరనా
రుమ రక్షక కహూకో డరనా

22. saba sukhalahai tumhārī śaranā
ruma rakṣaka kahūkō ḍaranā

23. ఆపనతేజ సంహారో ఆపై
తీనో లోక హాంకతే కాంపై

23. āpanatēja sanhārō āpai
tīnō lōka hāṅkatē kāmpai

24. భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై
మహావీర జబనామ సునావై

24. bhūta piśāca nikaṭa nahi āvai
mahāvīra jabanāma sunāvai

25. నాసై రోగ హరై సబపీరా
జపత నిరంతర హనుమత వీరా

25. nāsai rōga harai sabapīrā
japata nirantara hanumata vīrā

26. సంకటసే హనుమాన ఛుడావై
మన క్రమ వచన ధ్యాన జోలావై

26. saṅkaṭasē hanumāna chuḍāvai
mana krama vacana dhyāna jōlāvai

27. సబపర రామ తపస్వీ రాజా
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా

27. sabapara rāma tapasvī rājā
tinakē kāja sakala tuma sājā

28. ఔర మనోరధ జోకోయిలావై
తాసు అమిత జీవన ఫలపావై

28. aura manōradha jōkōyilāvai
tāsu amita jīvana phalapāvai

29. చారోయుగ పరతాప తుమ్హారా
హై పరసిద్ధి జగత ఉజియారా

29. cārōyuga paratāpa tumhārā
hai parasid’dhi jagata ujiyārā

30. సాధుసంతకే తుమ రఖవారే
అసుర నికందన రామదులారే

30. sādhusantakē tuma rakhavārē
asura nikandana rāmadulārē

31. అష్టసిద్ధి నవనిధి కే దాతా
అసవర దీన్హ జానకీ మాత

31. aṣṭasiddhi navanidhi kē dātā
asavara dīnha jānakī māta

32. రామరసాయన తుమ్హరే పాసా
సాదర తుమ రఘుపతికే దాసా

32. rāmarasāyana tumharē pāsā
sādara tuma raghupatikē dāsā

33. మహావీర విక్రమ బజరంగీ
కుమతినివార సుమతికే సంగీ

33. tumharē bhajana rāmakōbhāvai
janma janmakē dhuḥkhabisarāvai

34. అంతకాల రఘుపతి పురజాయీ
జహ జన్మ హరిభక్త కహయీ

34. antakāla raghupati purajāyī
jaha janma haribhakta kahayī

35. ఔర దేవతా చిత్తన ధరయీ
హనుమత సేయి సర్వసుఖ కరయీ

35. aura dēvatā cittana dharayī
hanumata sēyi sarvasukha karayī

36. సంకట హటై మిటై సబ పీరా
జో సుమిరై హనుమత బలబీరా

36. saṅkaṭa haṭai miṭai saba pīrā
jō sumirai hanumata balabīrā

37. జై జై జై హనుమాన గోసాయీ
కృపాకరో గురుదేవకీ నాయీ

37. jai jai jai hanumāna gōsāyī
kr̥pākarō gurudēvakī nāyī

38. యహశతవార పాఠకర జోయీ
ఛూటహి బంది మహసుఖహోయీ

38. yahaśatavāra pāṭhakara jōyī
chūṭahi bandi mahasukhahōyī

39. జో యహ పఢై హనుమాన చాలీసా
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా

39. jō yaha paḍhai hanumāna cālīsā
hōya sid’dhi sākhī gaurīsā

40. తులసీ దాస సదా హరిచేరా
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా

40. tulasī dāsa sadā haricērā
kījai nātha hr̥daya maha ḍērā

Concluding Doha

పవనతనయ సంకట హరన
మంగల మూరతి రూప
రామ లఖన సీతా సహిత
హృదయ బసహు సురభూప్

Concluding Doha

pavanatanaya saṅkaṭa harana
maṅgala mūrati rūpa
rāma lakhana sītā sahita
hr̥daya basahu surabhūp

hanumān cālīsā

Introductory Dohas

atulita baladhāmaṁ svarṇaśailābha dēhaṁ
danujavana kr̥śānuṁ jñāninā magragaṇyaṁ

Hanuman Chalisa

Introductory Dohas

sakala guṇa nidhānaṁ vānarāṇā madhīśaṁ
raghupati priyabhaktaṁ vātajātaṁ namāmi

śrī gurucaraṇa sarōjaraja nijamana mukura sudhāri
varaṇaṁ raghuvara vimalayaśajō dāyaka phalacāri

Cleansing the mirror in the form of my mind with the pollen of the lotus-feet of the Guru, I describe the unblemished glory of Rama, which bestows the four fruits.

buddhihīnatanu jānikai sumirē pavana kumār
balabuddhi vidyā dēhu mōhihara hukalēśa vikār

Knowing my body to be devoid of intelligence, I remember Hanuman, the son of Vāyu. Give me strength, intelligence and knowledge and remove all ailments (kalesa) and impurities (bikāra).

The Chalisa

1. jaya hanumāna jñāna guṇasāgara
jaya kapīśa tihulōka ujāgara

The Chalisa

1. Oh Hanuman, the ocean of knowledge and virtues, may you be victorious. Oh, the chief amongst Vanaras famous across the three Lokas (Pātāla, earth and Svarga), may you be victorious.

2. rāmadūta atulita baladhāmā
an̄jani putra pavana sutanāmā

2. You are the trusted messenger of Rama and you are the abode of incomparable strength. You are known by the names of Anjaniputra (son of Anjana) and Pavanasuta (son of Vāyu).

3. mahāvīra vikrama bajaraṅgī
kumatinivāra sumatikē saṅgī

3. You are the great hero, you are endowed with valour, your body is as strong as Indra’s Vajra. You are the destroyer of vile intellect, and you are the companion of one whose intellect is pure.

4. kan̄cana varaṇa virāja suvēśā
kānana kuṇḍala kun̄citakēśā

4. Your complexion is that of molten gold, and you are resplendent in your handsome form. You wear Kundalas (small earrings worn in old times by Hindus) in your ears and your hair is curly.

5. hathavajra arudhvajā virājai
kāndhē mūn̄ja janēvū sājai

5. You have the Vajra and the flag in your hands, and the sacred-thread (Yajnopavita) made of the Munja grass adorns your shoulder.

6. śaṅkara suvana kēsari nandana
tēja pratāpa mahājaga vandana

6. Oh son of Shiva (or son of Vāyu carrying the power of Shiva), the delighter of Kesari, your aura and majesty is great and is revered by the whole world.

7. vidyāvāna guṇī aticātura
rāma kāja karivēkō ātura

7. You are the praiseworthy abode of the eighteen types of Vidyā (knowledge), all virtues reside in you, and you are exceedingly clever. You are ever eager to perform tasks for Rama.

8. prabhu caritra sunivēkō rasiya
rāmalakhana sītā mana basiyā

8. You delight in listening to the acts of Rama (Ramayana). Rama, Lakshmana and Sita reside in your mind. Alternately, you reside in the minds of Rama, Lakshmana and Sita [owing to their affection towards you].

9. sūkṣma rūpadhari siyahidikhāvā
vikaṭarūpadhari laṅka jarāvā

9. You assumed an extremely minute form and saw Sita in the Ashok Vatika. You assumed a very large and scary form and burnt the city of Lanka.

10. bhīmarūpadhari asura saṁ hārē
rāmacandrakē kāja savārē

10. You assumed a frightening form and destroyed the demons in the army of Ravana. You carried out all the tasks of Rama.

11. lāya sajīvana lakhana jiyayē
śrīraghuvīra harikhi uralāyē

11. You brought the Sanjivini, the life saving herb from Dronagiri in Himalayas, and revitalized Lakshman. Out of elation, Rama embraced you.

12. raghupati kin hī bahuta baḍāyī
kaha bharata samatuma priya bhāyī

12. Rama, the chief among Raghu’s descendants, praised you profusely saying "You are dear to me like my brother Bharata.

13. sahasra vadana tumharō yaśagāvai
asakahi śrīpati kaṇṭhalagāvai

13. The serpent Shesha, who has a thousand mouths, sings and will sing your glory, saying thus Rama embraces Hanuman again and again.

14. sanakādi brahmādi munīśā
nārada śārada sahita ahīśā

15. hathavajra arudhvajā virājai
kāndhē mūn̄ja janēvū sājai

14./15. The celibate Rishis like Sanaka, the Devatas like Brahma, Narada the best among Munis (sages), Saraswati with Shiva and Vishnu, the eight Dikpalas including Yama and Kubera – all these will sing your glory. To what extent can the mortal poets and scholars of Vedas speak about your infinite glory?

16. tuma upakāra sugrīva hikīnhā
rāma milāya rājapada dīnhā

16. You did Sugriva a great favour by making him meet Rama and bestowing on him the kingdom of Kishkindha.

17. tumharō mantra vibhīṣaṇa mānā
laṅkēśvara bhayē saba jaga jānā

17. Your Mantra was accepted by Vibishana, as a result of which he became the king of Lanka. The whole world knows this.

18. yuga sahasra yōjana parabhānū
līlyō tāhī madhura phalajānū

18. The Surya, situated many thousands of Yojanas from the earth, was swallowed by you after you assumed him to be a sweet fruit.

19. prabhu mudrikā mēlimukhamāhī
jaladhilāṅghigayē’acaraja nāhī

19. Oh Lord, placing the ring given by Rama in your mouth, you leaped across the ocean – there is no wonder here.

20. durgama kāja jagatakē jētē
sugama anugraha tumharē tēta

20. All the unattainable tasks in the world become easily attainable with your grace.

21.rāmadu’ārē tuma rakhavārē
hōtana ājñā binupaiṭhārē

21. You are the doorkeeper and protector of the door to Rama’s court. Without your command, nobody can enter the abode of Rama.

22. saba sukhalahai tumhārī śaranā
ruma rakṣaka kahūkō ḍaranā

22. Once in your refuge, a Sādhaka obtains all the pleasures. You are the protector, and there is nothing to be afraid of.

23. āpanatēja sanhārō āpai
tīnō lōka hāṅkatē kāmpai

23. When you roar, after remembering your powers, the three worlds tremble with fear.

24. bhūta piśāca nikaṭa nahi āvai
mahāvīra jabanāma sunāvai

24. Evil spirits (bhūta) and meat-eating ghosts (pishācha) do not come near those chant the Mahāvira name of yours.

25. nāsai rōga harai sabapīrā
japata nirantara hanumata vīrā

25. The brave Hanuman, when invoked incessantly by the means of Japa, destroys all ailments and removes all sufferings.

26. saṅkaṭasē hanumāna chuḍāvai
mana krama vacana dhyāna jōlāvai

26. Hanuman extricates those from all adversities who remember him (or contemplate upon him) in their heart, by their actions and by their words.

27. sabapara rāma tapasvī rājā
tinakē kāja sakala tuma sājā

27. Rama is the supreme God and a king with Tapas, and yet you executed all his tasks.

28. aura manōradha jōkōyilāvai
tāsu amita jīvana phalapāvai

28. And whoever comes to you with any wish, that wish is fulfilled beyond limits (literally, “they obtain the unlimited fruit of the wish”) in this very birth.

29.cārōyuga paratāpa tumhārā
hai parasid’dhi jagata ujiyārā

29. Your glory is famous in all the four Yugas, and illuminates the whole world.

30. sādhusantakē tuma rakhavārē
asura nikandana rāmadulārē

30. You are the protector of Sadhus (mendicants) and Sants (saints). You are the destroyer of demons and dear as a son to Rama.

31. aṣṭasiddhi navanidhi kē dātā
asavara dīnha jānakī māta

31. You are the bestower the eight Siddhis (supernatural powers named Aṇimā, Garimā, Mahimā, Laghimā, Prāpti, Prākāmya, Īśitva, and Vaśitva) and the nine Nidhis (divine treasures named Mahāpadma, Padma, Śaṅkha, Makara, Kacchapa, Mukunda, Kunda, Nīla and Kharva). Mother Sita, the daughter of Janaka, has granted you this boon.

32. rāmarasāyana tumharē pāsā
sādara tuma raghupatikē dāsā

32. You have the treasure of Rama’s Bhakti (rāma rasāyana) with you. May you always be the servant of the best of Raghu’s descendants.

33. tumharē bhajana rāmakōbhāvai
janma janmakē dhuḥkhabisarāvai

33. Singing of you (Hanuman), a Bhakta obtains Rama and forgets the adversities and afflictions of many births.

34. antakāla raghupati purajāyī
jaha janma haribhakta kahayī

34. As a result of devotion to you, a Bhakta goes to Sāketa Loka (raghubara pura) at the time of their end (physical death). Once the Bhakta reaches Sāketa, wherever they take birth, they are known as the Bhaktas of Hari.

35. aura dēvatā cittana dharayī
hanumata sēyi sarvasukha karayī

35. Even one who does not contemplate on any other Devatas in their mind and only serves Hanuman, achieves all favourable bliss in this world and the next.

36. saṅkaṭa haṭai miṭai saba pīrā
jō sumirai hanumata balabīrā

36. Whoever remembers the brave and mighty Hanuman gets free of all adversities and relief from all pains.

37. jai jai jai hanumāna gōsāyī
kr̥pākarō gurudēvakī nāyī

37. Oh Hanuman, the master of senses, may you be victorious, may you be victorious, may you be victorious. May you shower your grace lovingly, as a Guru does, and reveal to me the knowledge of devotion to Rama.

38. yahaśatavāra pāṭhakara jōyī
chūṭahi bandi mahasukhahōyī

38. One who recites Hanuman Chalisa a hundred times (or for hundred days) is released from bondage and obtains great bliss.

39. jō yaha paḍhai hanumāna cālīsā
hōya siddhi sākhī gaurīsā

39. One who reads this Hanuman Chalisa obtains Siddhi (accomplishment or liberation). Shiva himself bears witness to this statement.

40. tulasī dāsa sadā haricērā
kījai nātha hr̥daya maha ḍērā

40. Tulsidas is always a devotee of Hari. O Lord, make my heart your abode.
Rambhadracharya offers three explanations for this verse in accordance with three different Anvayas (connection of words) -
1. O Hanuman, the lord of Vanaras, you are always in the service of Hari (Rama), may you reside in the heart of Tulsidas.
2. Tulsidas says O Lord Hanuman, may you ever reside in the heart of the devotees who serve Hari (Rama).
3. Tulsidas is ever the servant of Hari (Hanuman, as Hari also means Vanara in Sanskrit), may you reside in my heart.

Concluding Doha

pavanatanaya saṅkaṭa harana
maṅgala mūrati rūpa
rāma lakhana sītā sahita
hr̥daya basahu surabhūp

Concluding Doha

Oh Son of Vāyu, remover of adversities, one with an auspicious form, and the chief among all Devas, may you reside in our hearts along with Ram, Lakshman and Sita.

The Hanuman Chalisa is a Hindu devotional hymn addressed to the monkey-God Hanuman. Hanuman is a devotee of Rama, and one of the central characters in the Sanskrit epic Ramayana. The Hanuman Chalisa describes Hanuman’s qualities – his strength, courage, wisdom, celibacy, devotion to Rama and the many names by which he was known.

The authorship of the Hanuman Chalisa is attributed to Tulsidas, a poet-saint who lived in the 16th century CE. He says in the last stanza of the Chalisa that whoever chants it with full devotion to Hanuman, will have Hanuman’s grace.

The word “chālīsā” is derived from “chālīs”, which means “40” in Hindi, as the Hanuman Chalisa has 40 verses excluding the couplets at beginning and end.

The first introductory Doha begins with the word shrī, which refers to Sita, who is considered the Guru of Hanuman. The auspicious form, knowledge, virtues, powers and bravery of Hanuman are described in the first ten Chaupais. Chaupais eleven to twenty describe the acts of Hanuman in his service to Rama, with the eleventh to fifteenth Chaupais describing the role of Hanuman in bringing back Lakshman to consciousness. From the twenty-first Chaupai, Tulsidas describes the need of Hanuman’s Kripa. At the end, Tulsidas hails Hanuman and requests him to reside in his heart and in the heart of Vaishnavas. The concluding Doha again requests Hanuman to reside in the heart, along with Rama, Lakshman and Sita.

The translation we are providing follows the English and Hindi translations by Gita Press, Rao, Mehta and Rambhadracharya.

Link

http://en.wikipedia.org/wiki/Hanuman_Chalisa